ROCK MUSIC SCHOOL

Regulamin

§ 1. Organizacja zajęć

·  RMS zapewnia, że zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne przygotowanie do prowadzenia zajęć, zgodnie z wymaganiami RMS.

·  Uczestnik zobowiązany jest realizować ustalony wcześniej program zajęć zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

·  Terminy zajęć są ustalane indywidualnie w biurze RMS.

·  Czas trwania jednej lekcji to 45 minut.

·  Wszelkie informacje związane z organizacją zajęć (przekładanie i odwoływanie zajęć) Uczeń, Rodzic czy Opiekun Uczestnika zajęć ma obowiązek zgłaszać do biura Szkoły. Nauczyciel natomiast nie ma obowiązku przekazywania do biura informacji o przekładanych i odwoływanych zajęciach.

·  RMS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć (nawet w tym samym dniu) w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno – organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od RMS.


§ 2. Zobowiązania uczestnika RMS

·  Uczestnik zobowiązuje się regularnie uczestniczyć w zajęciach oraz realizować naukę zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem zajęć.

·  Nieobecność Ucznia na zajęciach oraz odwołanie ich w dniu, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty za czesne i nie obliguje RMS do ponownego przeprowadzenia tych zajęć. Spóźnienie Ucznia na zajęcia nie obliguje RMS do przedłużenia zajęć.

·  Zajęcia, które zostały odwołane lub przeniesione zostają odrobione w innym wcześniej ustalonym terminie nie później niż do końca sierpnia br.

·  W przypadku braku możliwości uczestniczenia w umówionych i opłaconych zajęciach, odrabiamy je w innym terminie. (dotyczy to zajęć odwołanych najpóźniej 1 dzień przed ich planowanym terminem).

·  Niniejszy regulamin obowiązuje każdego uczestnika z chwilą rozpoczęcia pierwszych zajęć.

·  Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone RMS w drodze czynów niedozwolonych.


§ 3. Płatności za zajęcia

·  Uczestnik z chwilą zapisania się na wybrane zajęcia muzyczne po podpisaniu umowy, deklaruje udział w zajęciach w ustalonych terminach oraz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia.

·  Pierwsze zajęcia odbywają się po uiszczeniu opłaty przynajmniej jeden dzień przed zajęciami. 

·  Cena zajęć muzycznych uwzględnia 4 lub 5 jednostek lekcyjnych, w zależności od ilości tygodni w danym miesiącu. W przypadku gdy termin zajęć przypada na święta kalendarzowe, zajęcia zostają odrobione w innym ustalonym terminie.

·  W przypadku dokonywania płatności innych niż płatności miesięczne, obowiązuje opłata jak w przypadku płatności bez umowy za jednostkę lekcyjną. W takim wypadku nie ma formalnej umowy miesięcznej.

·  BONUSY  –  przy opłatach kwartalnych  – 12 lekcji – 5% rabatu, natomiast przy opłacie rocznej  – 50 lekcji – 10% rabatu.

·  Uczestnik zobowiązany jest dokonywać opłat za kolejne miesiące z góry, na konto bankowe lub w biurze RMS do 5-tego dnia każdego miesiąca.

·  W przypadku opóźnionych należności, RMS nalicza odsetki ustawowe.

·  W przypadku nieuiszczenia płatności za okres jednego miesiąca RMS zawiesza zajęcia lub rozwiązuje umowę z winy Uczestnika bez zachowania terminu wypowiedzenia.

·  Wszelkie zaległości finansowe leżące po stronie Uczestnika wynikające z umowy, a nieuregulowane do czasu jej rozwiązania będą ściągane przez RMS w drodze sądowej.

·  Płatności należy dokonywać na rachunek RMS E. Dzikowska M. Fidecki sp. j. mBank:59 1140 2004 0000 3902 7524 5866 lub gotówką w biurze  RMS ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin.


§ 4. Czas trwania umowy

·  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Uczestnik zajęć muzycznych ma prawo wypowiedzenia umowy (pisemnie), ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

·  RMS zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Uczestnika, bądź z innego ważnego powodu.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

·  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informuje:

·   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RMS E. Dzikowska, M. Fidecki sp. j., adres: ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin, tel.: 792744404, 511337370, e-mail: kontakt@rms.edu.pl

·   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: a) realizacji zadań dydaktycznych, zadań organizacyjnych, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RMS – art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, c) realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. d) w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

·   Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

·   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

·   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji.

·   Osoba (rodzic / opiekun prawny), której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

·   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

·  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Scroll to Top